SA MATAG ADLAW FREE DOWNLOAD

SA MATAG ADLAW FREE DOWNLOAD

Apan nganong nahadlok man ako? Johnston Renewal Hope Pub. Kon ikaw naningkamot pa gihapon sa pagluwas sa imong kaugalingon, ikaw mag-atubang sa silot. Katorse ka tuig human, dihang tigulang na kaayo si Abraham ug si Sara, gihimo sa Dios ang dili-katuohan –nanamkon ni Sara ug nahimugso si Isaac, ang anak nga gisaad kang Abraham. Usa ka ba ka buhing halad? Apan sa panahon nga dawaton mo nga ikaw nasalaag ug wala ka nay mahimo gawas sa pagsalig kang Cristo, pasayloon ka sa Dios ug Iyang ipahitarong Rom. Unya nasayran sa iyang pamilya nga antena diay sa gawas ang gikinahanglan.

Uploader: Vusida
Date Added: 9 October 2018
File Size: 19.90 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 60273
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

More by Manny Lapingcao

Ngani ilang gipangita ako sa matag-adlaw, nga nahimuot nga moila sa akong mga dalan: Gipanamkon kita sa sala Dalaw. May mga tawo gayod nga mahisugamak sa kasamok kon wala silay gibuhat.

Sukwahi kaayo si Nicodemo niadtong babaye sa atabay. Genesis 14 Panalanginan sa matag adlaw si Abram sa Labing Halangdon nga Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. When the results appear, the words in the results are clickable, so that you can quickly do a ‘reverse look-up,’ and find related words.

Sukwahi sa iyang mga kauban, dako ang iyang pagtamod kang Jesus. Kita napahitarong pinaagi sa atong pagtuo kang Jesus, nga namatay sa krus Rom. Sa Espanya, nabatasan na ang pagkaon sa 12 ka buok nga ubas samtang gihulat ang pila ka segundo sa sumusulod nga tuig.

Kon ang kasakit ug kahadlok moasdang, Sa gugma Niya dili ta pasagdan, sa mata Niya bantayan; Ug kon sa atong kaluyahon kita daw mapukan, Lig-onon Niya kita aron dili mabentahaan. Ug sila nga mahaanha kanimo mopatindog sa karaang mga dapit nga biniyaan; ikaw mopatindog sa mga patukoranan sa daghanan nga mga kaliwatan; ug ikaw pagatawgon: Ingon ba niini nga iduko niya ang iyang ulo maingon sa usa ka uway, ug sa pagbuklad sa sakong saput ug abo sa ilalum niya?

  BOTNEK SELFIE FREE DOWNLOAD

Unya ikaw magakalipay sa imong kaugalingon kang Jehova; ug pasak-on ko ikaw sa hatag-as nga mga dapit sa yuta; ug pakan-on ko ikaw uban sa matag adlaw kabilin ni Jacob nga imong amahan: Kon ubanan sa malisya, mahimo kining daotan; apan sa matag adlaw ubanan sa balaanong pagtagad, kini maayo ug hilwas.

Ang bisti, ang mainom, ang maluluy-ong pulong nga ihatag sa ngalan ni Jesus mao ang kahimanan sa matuod nga pagpangalagad. Sa atong pagpakitag kaluoy ug kaayo ngadto sa mga tawo nga nag-antos sa kalisod, gisangyaw ta ang Iyang gahom sa pag-usab sa kinabuhi. Sa matag adlaw na niya pagsugid ang iyang sala sa Ginoo, ug sa nagbalikbalik na siya pagpangayo sa hingpit nga pasaylo sa iyang igsoon.

Nagpuyo Siya niining kalibotana ingon sa matag adlaw inayran ug gisalikway Isa. Padangpa ako kani-mo, ug panalipdi aron maluwas. Gisaaran sa Ginoo si Abraham nga mahisama kadaghan sa bituon ang iyang kaliwatan ug nga siya makabaton ug anak taliwala sa iyang pagkatigulang na Gen.

Misangko na ako sa kinatumyan sa akong katakos Daw gilamat kita panahon sa tintasyon,dili ta kini masarangan, ug daw makataronganon gayod ang pagbuhat ta niini. Ug may kausaban usab ang kinabuhi sa mga tawo karon nga sa matag adlaw sa masinugtanong pagtuo midawat sa mga pagtulon-an sa Biblia.

  PAVADA THUMBALE KARAOKE FREE DOWNLOAD

Nagpuasa sila ug nagsimba, busa wala sila makasabot kon nganong wala man sila tagda sa Dios Is. Kon tahasan ka sa Dios sa usa ka buluhaton, sangkapan ka Niya sa imong mga kinahanglanon. Silotan ang atong mga kasaypanan, apan dili kini mopakgang kanato sa pagsulod sa ganghaan sa langit. Mao ba kini ang pagpuasa nga akong ginapili?

Ang mga gibuhat ta alang sa atong relihiyon dili makahulip sa masinugtanong kasingkasing. Ang mga Hapon mokaon ug miki.

| Daily Bread – Enero

Ang mga tawo sa Dios dili gayod kulangon sa ilang mga kinahanglanon. Lakip sila sa mga naunang misyonero sa Africa. Nahisama ka ba sa Pariseo o sa kobrador sa buhis? Alang sa mga anak sa Dios nga nagtuon sa pagsalig sa Iyang kaayo ug pag-amoma, ang atong kahadlok maoy mohatag ug kalig-onan nga dili gayod Niya kita biyaan Heb Ikasumbong unta siya sa hukmanan, apan may balaod tali sa mga kanasoran nga nagpahigawas kaniya.

Apan dihang naghinulsol na siya ug misugod pagsimba sa Dios, nausab pag-ayo ang iyang kinaiya. Ug sa magkadaghan ang mga tawo nga walay trabaho, magkadako usab ang mga problema sa sa matag adlaw ahensiya sa katilingban.

Kon ikaw naningkamot pa gihapon sa pagluwas sa imong kaugalingon, ikaw mag-atubang sa silot.